Podporuje mojeID IN TIME

Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodu Tera-Kvet.cz

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto obchodní podmínky prodejce Tomáš Burkoň, sídlem Čtvrt 9. května 52, 538 51 Chrast u Chrudimi,  IČO 03798534, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem Pardubice, odbor Obecní živnostenský úřad upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 

1.2.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.   Registrace uživatelského účtu

2.1.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále                  jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět                        objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.1.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje                      uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím                                  v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.1.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost                          ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za                    porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.1.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.1.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců                            nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.1.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu                          hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích                        osob.

 

2.2.   Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodů www.tera-kvet.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

 

2.3.   Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.tera-kvet.cz závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

 

2.4.   Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

 

2.5.   Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

 

2.6.   Ceny zboží i služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

 

2.7.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

2.8.   Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

 

2.9.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Prodávající je také vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky)

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na adrese čtvrť 9. května 52, 53851 Chrast u Chrudimi a nebo Jiránkova 2274, 53002 Pardubice
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 237108036/0300, vedený u společnosti Poštovní spořitelna (dále jen „účet prodávajícího“).

 

3.2.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). Zboží bude odesláno po připsání částky na účet prodávajícího. Pokud platba neproběhne do 5 pracovních dní, je prodávající oprávněn objednávku stornovat. O tomto faktu bude kupující vždy informován.

 

3.3.   U zboží vyráběného přímo na přání zákazníka (zakázková výroba) je kupující povinen uhradit prodávajícímu zálohu ve výši 30% prodejní ceny předem. Tato záloha je nevratná.

 

3.4.   Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji, který ovšem neslouží jako daňový doklad. Daňový doklad zasílá prodávající na písemné (emailem) či telefonické vyžádání kupujícího.

 

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1.   Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.tera-kvet.cz.

 

4.2.   Způsob doručení si určuje kupující sám při vytváření objednávky. Jedná se o tyto způsoby dodání zboží:

  • · Osobní odběr na adrese čtvrť 9. května 52, 53851 Chrast u Chrudimi
  • Osobní odběr na adrese Jiránkova 2274, 53002 Pardubice
  • Přepravní službou INTIME

4.2.1. Zvířata a terária nezle zasílat přepravní službou. Toto zboží je vždy nutné vyzvednout si osobně

4.3.   Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy.

 

4.4.   Prodávající si vyhrazuje právo navrhnout rozdělení zboží z jedné objednávky do několika zásilek s ohledem na váhu, rozměry a vlastnosti zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dopravce, pokud to charakter, rozměr nebo váha zboží vyžaduje.

 

4.5. Zboží nabízené v e-shopu nemusí být vždy skladem. Pokud zboží není skladem, obdržíte potvrzující email s přibližnou dobou dodání.

4.6. Bez objednávky v e-shopu není možné požadovat zboží na uvedené kontaktní adrese. V případě osobního odběru zašle prodávající kupujícímu výzvu k vyzvednutí zásilky. Před odesláním této výzvy není možné si zboží vyzvednout. Pokud nebude zboží vyzvednuto do 10 pracovních dní, je prodejce oprávněn objednávku stornovat. O tomto faktu bude kupující vždy informován.

 

4.7.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

4.8.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.9.   Při doručení zásilky, je třeba zboží důkladně zkontrolovat zda není poškozené. 
V případě, že by zásilka byla zjevně poškozena již v době doručení, má příjemce o tomto zjištění nejpozději při převzetí zásilky informovat řidiče a zásilku přijmout pouze za podmínky písemného škodního záznamu a to formou zápisu o škodě nebo přípisem do doručujícího listu dopravce. Bez tohoto zápisu nebo v případě, že dopravce odmítl tento zápis vyhotovit, není příjemce povinen zásilku převzít. Samostatný zápis o škodě nebo přípis o škodě do potvrzení o předání zásilky je podkladem pro případné uplatnění práv poškozené strany.
V případě nesepsání škodního záznamu nebude na reklamace ohledně případného poškození zásilky brán zřetel. Pokud po převzetí zásilky zjistíte, že bylo zboží během přepravy poškozeno, případně se nějaké zboží ztratilo, je nutné, aby příjemce zboží (v tomto případě zákazník), kontaktoval nejpozději do 48h od převzetí přepravní společnost nebo naší firmu a podal reklamaci. Na pozdější reklamace ohledně poškození zboží nebude brán zřetel.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1.   Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího.

 

5.2.   V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím na adresu: čtvrť 9. května 52, 53851 Chrast u Chrudimi. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.3.   V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady.

 

5.4.   Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.5.   Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

 

5.6.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

  • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

 

5.7.   Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.8.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

5.9.   Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.   Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání,

b) má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě             reklamy jimi prováděné;

c) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle                           smluveného vzorku nebo předlohy;

e) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;

f) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

6.2.   Ustanovení uvedená v čl. 6.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

6.3.   Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

6.4.   Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b) na odstranění vady opravou věci;

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;

d) na odstoupení od smlouvy.

 

6.5.   Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

 

6.6.   Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

 

6.7.   Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy tera-kvet@tera-kvet.cz.

 

6.8.   Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.   Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

 

7.2.   Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. srpna 2015.